Představme si asi nejznámější Knihu knih, která zobrazuje křesťanskou víru s počátky židovského náboženství. Říká se jí také Písmo svaté. Bible patří mezi nejstarší literární památky a skládá se ze Starého a Nového zákona. Starý zákon obsahuje stará písma, která byla dříve psaná hebrejským jazykem a která vycházela z židovského náboženství. Později byla Bible přeložena do latiny jako text s názvem Vulgáta. Bible není dílo jednoho autora, ale přímo několik. U většiny textů ale autora bohužel neznáme.

bible

Starý zákon

Jak už bylo výše uvedeno, Starý zákon byl napsán hebrejským jazykem a také aramejským. Starý zákon kompletně vznikl ve 2. století př. n. l. Obsahuje pět knih Mojžíšových , kde se pojednává o stvoření světa a prvních lidí, dále obsahuje knihy pro rovné, knihy potoků Ezdráše a Nehemiáše, Žalmy a Přísloví.

Nový zákon

Nový zákon vznikl v 1. století n. l. a pojednává z velké části o Kristu, např. o jeho křtu, ukřižování a z zmrtvýchvstání. O těchto etapách hovoří tři evangelia: podle Matoušek, Marka, Lukáše. Čtvrté evangelium podle Jana se zamýšlí přímo nad osobností Krista a jeho významem. Na evangelia navazuje kniha O skutcích apoštolů, kterou údajně napsal apoštol Lukáš a pojednává o svatém Petru. Následuje čtrnáct Pavlových listů. Poté tam najdeme další listy např. List svatého Jakuba, Listy apoštolů Jana ad. Nový zákon končí zamyšlením nad osudem církve.

kniha

Znalost Bible Vám může pomoci při vykonávání maturitní zkoušky anebo při studiu na vysoké škole s filozofických, teologickým či pedagogických zaměřením.
V dnešní době se Bible překládá cca do 2500 jazyků a spousta jazyků ještě na její překlad stále čeká. Mezi další staré literární památky bychom mohli zařadit také Epos o Gilgamešovi, Ílias a Odyssea, Antigona od Sofokla, Proměny od Ovidia, Aeneis od Vergilia a mnoho dalších.